NĂNG LỰC NHẬT MINH

Hiện tại Nhật Minh có trên 150 nhân viên trong trong đó 20 kỹ sư, 20 kỹ thuật viên chuyên về khuôn mẫu, gia công ép nhựa.

gia cong ep nhua Nhat Minh

Năng Lực Nhân Viên
NĂNG LỰC NHÂN VIÊN

NĂNG LỰC NHÂN VIÊN

12/01/2018 02:01 PM

Hiện tại Nhật Minh có trên 150 nhân viên trong trong đó 20 kỹ sư, 20 kỹ thuật viên chuyên về khuôn mẫu, gia công ép nhựa.
Xem thêm